วิธีการสมัคร

วันเปิดรับสมัคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2020
ค่าลงทะเบียน

ราคาเต็ม คนละ 1,400.- บาท
สําหรับผู้สมัคร 20 กลุ่มแรก จะได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนเหลือเพียงคนละ 1,200.- บาท*
*เฉพาะสมาชิกใน 20 กลุ่มแรกที่ชําระค่าลงทะเบียนพร้อมกันทั้งกลุ่มเท่านั้น
เตรียมตัวสู่การลงทะเบียน

 1. การลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 5 คน
 2. ในแต่ละกลุ่มจะต้องมีผู้นําอนุชน (YL) 1 คน โดยคัดเลือก YL ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้
 3. กรุณาเลือกวิชาสัมมนา (Workshop) และนิทรรศการหน่วยงานคริสเตียน ที่ท่านสนใจเข้าชม โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวิชาและนิทรรศการ หน่วยงานที่ท่านสนใจ แล้วจัดอันดับที่สนใจมากที่สุดจากมากไป น้อยที่สุดด้วยเลข 1-10 เพื่อผลประโยชน์ของท่าน ผู้ที่สมัครก่อนจะได้สิทธิ เข้าร่วมในหัวข้อนั้นก่อน
 4. ให้ YL นําเอกสารรับรองไปให้ศิษยาภิบาล หรือผู้นําซึ่งมีหน้าที่ใน การดูแลกลุ่มของตน ช่วยกรอกข้อมูลรับรองและเซ็นต์ชื่อในเอกสารรับรอง อนุชน
ขั้นตอนการลงทะเบียน

* ผ่าน www.thaiyc.com เท่านั้น
 1. ให้สมาชิกกลุ่มแต่ละคนเข้าไปลงทะเบียนที่ www.thaiyc.com และกรอกข้อมูลส่วนตัว ของตัวเองให้เรียบร้อย
 2. เมื่อสมาชิกกลุ่มทุกคนกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ YL ทําการสร้างกลุ่มที่เมนูสมัครค่ายสําหรับ YL โดยกรอกเลขรหัสประจําตัวของสมาชิกกลุ่ม (Y-ID) ในกลุ่มลงไป และเลือก workshop และนิทรรศการ ตามความสนใจของสมาชิกแต่ละคน
 3. ระบบจะตรวจสอบวิชาสัมมนาและหน่วยงานคริสเตียน ที่ท่านสนใจเข้าชมให้ ในขณะที่ลงทะเบียนว่ายังมีที่ว่าง ให้ท่านเข้าร่วมหรือไม่ หากหัวข้อหรือหน่วยงานนั้นเต็มแล้ว ท่านจะไม่สามารถกดเลือกได้ ต้องทําการเลือกหัวข้อใหม่
 4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะแสดงหน้าจอยืนยัน การลงทะเบียนซึ่งจะระบุข้อมูลเลขการลงทะเบียน รวมถึงจํานวนเงินที่ต้องชําระ
 5. เมื่อ YL ทําการลงทะเบียนกลุ่มแล้ว จะสามารถ download เอกสารรับรองอนุชนซึ่งระบบจะสร้างให้ เพื่อนําไปให้ศิษยาภิบาล หรือศิษยาภิบาลอนุชนเซ็นต์ชื่อ
การชำระเงินและส่งเอกสาร

 1. ให้นําเงินไปชําระที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในหน้าสรุปผลการลงทะเบียน โดยท่านสามารถจ่ายเงินผ่าน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินไปยังบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาประชาสงเคราะห์ 30 เลขที่บัญชี 163-3-001405 ในนามมูลนิธิห่วงใยเยาวชน
 2. จากนั้นให้ YL ทําการอัปโหลด รูปของหลักฐานการโอนเงิน ไม่ว่าจะเป็น slip ATM, E-slip จาก mobile banking หรือใบนําฝาก และเอกสาร รับรองจากศิษยาภิบาล โดยอัปโหลดที่ใน website ภายในระยะเวลาที่กําหนด (14 วันหลังจากบันทึกข้อมูลลงทะเบียน)
 3. จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงจะทําการยืนยันการลงทะเบียนครั้งนี้ว่า เสร็จสมบูรณ์
 4. ในกรณีที่ต้องการเพิ่มสมาชิกใหม่เข้าไปในกลุ่มเดิม ให้ YL ซึ่งทําการสมัคร สมบูรณ์แล้ว (เจ้าหน้าที่ยืนยันการสมัครของท่านแล้ว) เข้าไปที่เมนูการจัดการ การสมัครของ YL และเพิ่มสมาชิกเข้าไป โดยเมื่อเสร็จแล้วให้ทําขั้นตอน สําหรับ สมาชิกที่เพิ่มเข้าไป (ทั้งการชําระเงินและเอกสารรับรองจากศิษยาภิบาล)
 5. ปิดรับสมัคร วันที่ 30 ตุลาคม 2021
การเดินทาง

 1. เดินทางไป-กลับเอง
 2. จุดขึ้นรถรับส่งคจ.ที่สอง (สามย่าน)
 3. จุดขึ้นรถรับส่งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 4. จุดขึ้นรถรับส่งลานจอดรถ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ฝั่งขาเข้า