คุณสมบัติของลูกค่าย

ลองถามใจของเราว่า…
เราเป็นคนหนึ่งไหม
ที่อยากถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา
เราเป็นคนหนึ่งไหม
ที่สงสัยว่าพระเจ้าเรียกคุณอยู่หรือเปล่า
เราเป็นคนหนึ่งไหม
ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการรับใช้อย่างไร
เราเป็นคนหนึ่งไหม
ที่อยากให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในชีวิตคุณ
เราเป็นคนหนึ่งไหม
ที่พร้อมจะละทิ้งทุกสิ่ง เพื่อการติดตามพระเจ้า

ลองถามใจของเราว่า…
เราเป็นคนหนึ่งไหม ที่อยากถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา
เราเป็นคนหนึ่งไหม ที่สงสัยว่าพระเจ้าเรียกคุณอยู่หรือเปล่า
เราเป็นคนหนึ่งไหม ที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นการรับใช้อย่างไร
เราเป็นคนหนึ่งไหม ที่อยากให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จในชีวิตคุณ
เราเป็นคนหนึ่งไหม ที่พร้อมจะละทิ้งทุกสิ่ง เพื่อการติดตามพระเจ้า


สำหรับค่าย YC22 เรามีลูกค่ายอยู่ 2 กลุ่มด้วยกันประกอบด้วย

 • คุณสมบัติของลูกค่าย YC
 • - อายุ 17 ปีขึ้นไป
  - เป็นคริสเตียนกลับใจใหม่
  - ได้รับการรับรองจากศิษยาภิยาภิบาล หรือผู้นำของคริสตจักรนั้นๆ
  - สมัครเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 - 5 คน
 • คุณสมบัติของ YL (Youth Leader)
 • - มีความเอาใจใส่ เสียสละ รับผิดชอบ
  - ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในคริสตจักร
  - รับการสอนได้

สำหรับ YL คือผู้นำอนุชน ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยท้าทาย และให้ความเข้าใจต่อลูกค่าย YC ที่มาจากคริสตจักรเดียวกัน และยังมีส่วนช่วยในการดูแลอนุชนที่ตอบสนองต่อการทรงเรียก อย่างใกล้ชิด เพื่อการติดตามผลเป็นเวลา 1 ปี ช่วยประสานความช่วยเหลือระหว่าง คริสตจักร กับทีมงานค่าย YC โดยก่อนที่จะเป็น YL ได้ จะต้องมีการอบรม เพื่อปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง


 • หน้าที่ของ YL ในค่าย
 • - เป็นผู้จัดการกลุ่มอนุชนจากคริสตจักรของตัวเอง
  - ส่งเสริมการตอบสนองของสมาชิกในกลุ่มตัวเอง
  - นำอภิปรายกลุ่มย่อย ภายหลังกิจกรรมต่าง ๆ
 • หน้าที่ YL หลังค่าย
 • - ช่วยติดตามผลการถวายต่อของอนุชนในคริสตจักรตัวเอง เป็นเวลา 1 ปี
  - ช่วยประสานงานระหว่างศิษยาภิบาล และกรรมการติดตามผลของค่าย